vts336

Malić dr Dušan

 

malic_mr_dusan_05062011

 Katedra: Katedra za opšte predmete računarstvo i menadžment

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
   

Ime, srednje ime i prezime: Dušan Mirko Malić
Akademski/stručni naziv: doktor nauka
Datum i mesto rođenja: 05.11.1975. god., Beograd
Studijska grupa, fakultet, univerzitet, godina upisa i završetka: diplomirani inženjer za razvoj-mašinska struka, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Univerzitet u Novom Sadu, 1994. god., 1999.god.
Magistarske studije, fakultet, univerzitet, godina upisa i završetka: upravljanje razvojem–tehnologija održavanja, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Univerzitet u Novom Sadu, 1999. god., 2002. god.
Naziv magistarske teze: Razvoj opšteg modela korišćenja PC-računara u funkciji efikasnog održavanja tehničkih sistema
Oblast doktorata, fakultet, univerzitet, godine odbrane doktorata: Manadžment, Fakultet za menadžment Sremski Karlovci, "Union - Nikola Tesla" Beograd, 2012
Naziv doktorske disertacije: Mogućnost unapređenja efikasnosti funkcije održavanja primenom lean koncepta - pristupa četvrte generacije sistema održavanja
Profesionalna orijentacija (oblast naučno-istraživačkog rada): Informacioni sistemi, Upravljanje održavanjem
Predmeti na kojima se realizuju časovi predavanja/vežbi na VTŠSS u Zrenjaninu: Operativni sistemi, Informacioni sistemi u proizvodnji, Tehničko crtanje sa osnovama mašinstva
Angažovanje na projektima Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije (do dva): -
Angažovanje na projektima (do dva): -
Članstvo u stručnim asocijacijama: član Društva za tehničku dijagnostiku Srbije
Istaknute monografije međunarodnog značaja (do dve): -
Radovi u vrhunskim međunarodnim časopisima (do pet):
Radovi u istaknutim međunarodnim časopisima (do pet): -
Radovi u međunarodnim časopisima (do pet):  1. Soldat, D., Malić, D., INFORMATION SYSTEM FOR LUBRICATION OF MANUFACTURING EQUIPMENT IN PROCESSING INDUSTRY BASED ON DEFINED RELIABILITY, Journal of the Balkan Tribological Association, ISSN 1310-4772, Vol. 16, No. 3, pp. 434 - 447, 2010.-
Monografije nacionalnog značaja (do pet):
 1. Adamović, Ž., Malić, D., Malić, M., Računar u funkciji upravljanja procesima održavanja, Društvo za tehničku dijagnostiku Srbije – TEHDIS, Beograd, 2005.
 2. Adamović, Ž., Malić, D., Konkurentno inženjerstvo, Društvo za tehničku dijagnostiku Srbije – TEHDIS i Institut ²GOŠA², Beograd, 2006.
Udžbenici (do pet):
 1. Adamović, Ž., Petrović, Lj., Malić, D., Golubović, D., Modeli održavanja tehičkih sistema, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, 2000.
 2. Adamović, Ž., Malić, D., Petrović, Lj.,Statističke metode u tehničkoj dijagnostici, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, 2001.
 3. Adamović, Ž., Malić, D., Petrović, Lj., Merne metode i merna sredstva u tehničkoj dijagnostici, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, 2001.
 4. Adamović, Ž., Đelović, D., Grubetić, J., Malić, D.,Rezervni delovi u održavanju, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, 2001.
 5. Malić, M., Malić, D., Karakteristike, vrste i tehnologija izvođenja zavarivanja, Viša tehnička škola – Zrenjanin, Zrenjanin, 2002.
Radovi u časopisima nacionalnog značaja (do pet):
 1. Malić, D., Soldat, D., Malić, M., Informacioni podsistem za preventivno održavanje proizvodne opreme podržan računarom, časopis TEHNIKA, broj 4, godina 14 – 2005., s. 11-17.
 2. Malić, D., Potrebne aktivnosti menadžmenta tokom implementacije softvera za procese upravljanja funkcijom održavanja, časopis TEHNIKA, broj 5, godina 15 – 2006., s. 1-6. 
 3. Malić, D., Malić, M., Grbić, N., Konflikti u radu, uzroci i kako ih izbegavati u budućnosti, časopis MENADŽMENT ZNANJA, ISBN 86-83701-02-8, broj 2-3, godina II – 2007., s. 21-27.
 4. Malić, D., Malić, M., Šest mogućih načina zaštite podataka u računarskom sistemu za upravljanje održavanjem, časopis REINŽENJERING, ISSN 1820-7294, broj 1-2, godina I – 2008., s. 49-50.
 5. Malić, M., Malić, D., Promena zazora pri ravnomernom zagrevanu radilice i bloka motora, časopis ODRŽAVANJE MAŠINA, ISSN 142-9688, broj 9-10, godina V –2008., s. 34-35.
Saopštenja na međunarodnim skupovima štampani u celini (do pet):
 1. Soldat, D., Živković, D., Malić, D., MAINTENANCE AND USAGE OF INFORMATION TEHNOLOGY IN AGRICULTURE PLANT INDUSTRY, 2nd International Conference ‘’Research and development in mechanical industry’’ RaDMI 2002 Proceedings Volume 2, 2002.,            pp. 800-806.
 2. Soldat, D., Malić, M., Malić, D., MAINTENANCE OF TECHNICAL SYSTEMS BASED ON PRINCIPLES OF RE-ENGINEERING, 6th International conference on accomplishment of electrical and mechanical industries, Proceedings, Univerzitet u Banja Luci – Mašinski fakultet,DEMI, 2003., pp. 307-310.
 3. Adamović, Ž., Malić, D., RELIABILITY MONITORING OF TECHNICAL SYSTEMS BY MEANS OF A PC-SOFTWARE, Sixht International Symposium series on Tools and Methods of Competitive Engineering, April 18-22, Ljubljanja, Slovenia, Proceedings, Volume 2, chapter 6, Organizing Committee of TMCE 2006 Symposium: Delft University of Technology Landbergstraat 15, NL-2628 CE Delft, The Netherlands, European Union, 2006.
 4. Adamović, Ž., Malić, D., DATABASE OF PLANNING THE LUBRICATION OF THE INTEGRAL PARTS OF TECHNICAL SYSTEMS OF INFORMATION SYSTEM OF MAINTENANCE, Sixht International Symposium series on Tools and Methods of Competitive Engineering, April 18-22, Ljubljanja, Slovenia, Proceedings, Volume 2, chapter 6, Organizing Committee of TMCE 2006 Symposium: Delft University of Technology Landbergstraat 15, NL-2628 CE Delft, The Netherlands, European Union, 2006.
 5. Adamović, D., Malić, D., Miladinović, Ž., DEVELOPING NEW MAINTENANCE STRATEGIES ACCORDING TO THE CONDITIONS IN STEEL INDUSTRY, 4th International symposium of industrial engineering, in organization: Industrial engineering department faculty of mechanical engineering University of Belgrade and Steinbeis advanced risk technologies Stuttgart – Germany, COBISS.SR-ID 171526156, ISBN 978-86-7083-681-5, 10-11 December, Belgrade, 2009., pp. 106-114.
Saopštenja na međunarodnim skupovima štampani  u izvodima (do pet): -
Saopštenja na skupovima nacionalnog značaja štampani u celini (do pet):
 1. Malić, D., Malić, M., Softversko rešenje za upravljanje funkcijom održavanja u LEAN sistemu održavanja tehničkih sistema, Zbornik radova XII naučno-stručnog simpozijuma ²Razvoj informacionih tehnologija i menadžmenta u oblasti projektovanja, korišćenja i održavanja tehničkih sistema², ISBN 978-86-83701-23-0, Banja Vrujci, 2009.
 2. Živković, D., Popović, R., Malić, D., Raspoloživost mehaničkih dvostubnih kolemastih presa MPDK-1-300-HSB, Zbornik radova XII naučno-stručnog simpozijuma ²Razvoj informacionih tehnologija i menadžmenta u oblasti projektovanja, korišćenja i održavanja tehničkih sistema², ISBN 978-86-83701-23-0, Banja Vrujci, 2009.
 3. Malić, M., Malić, D., Ljudski resursi kao ključni faktor uspešnog reinženjeringa organizacije, Zbornik radova XII naučno-stručnog simpozijuma ²Razvoj informacionih tehnologija i menadžmenta u oblasti projektovanja, korišćenja i održavanja tehničkih sistema², ISBN 978-86-83701-23-0, Banja Vrujci, 2009.
 4. Malić, M., Malić, D., Otpori promenama – siguran put u nestanak organizacija, Zbornik radovaXXXIII Majskogskupaodržavalaca sredstava za rad Srbije „Teleautomatizacija mašina i postrojenja u industriji - informatika i ekologija, ISBN 978-86-83701-27-8, Vrnjačka Banja, 28.05-29.05. 2010., s. 216-221.
 5. Malić, D., Malić, M., Razvoj softverskih rešenja za upravljanje funkcijom održavanja u sistemima održavanja četvrte generacije, Zbornik radovaXXXIII Majskogskupaodržavalaca sredstava za rad Srbije „Teleautomatizacija mašina i postrojenja u industriji - informatika i ekologija, ISBN 978-86-83701-27-8, Vrnjačka Banja, 28.05-29.05. 2010., s. 300-304.