vts336

Obradni sistemi

 

Predmetni nastavnik: mr Spasoje Erić

Fond časova: 3 + 2


Literatura:

1. Spasoje Erić, Aleksandar Rajić, Praktikum iz obradnih sistema, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, Zrenjanin, 2014.

2. dr Vučko Mečanin: Alatne mašine sa numeričkim i kompjuterskim upravljanjem, Univerzitetski udžbenici, Mašinski fakultet Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, Mostar, 1998.


Ocena uspešnosti realizacije nastavnog plana i programa


1. Prisustvo nastavi          od  0 ÷  5

2. Prisustvo vežbama       od  0 ÷  5

3. I.Grafički rad                od  0 ÷  5

4. II.Grafički rad               od  0 ÷  5

5. I. Provera znanja          od  0 ÷ 10

6. II. Provera znanja         od  0 ÷ 10

7. Seminarski rad            od  0 ÷  30

8. Usmeni ispit                od  0 ÷  30
Formiranje ocene:

od 0 – 54 poena .......... 5 (nedovoljan)

55 – 64 poena ............. 6 (šest)

65 – 74 poena ............. 7 (sedam)

75 – 84 poena ............. 8 (osam)

85 – 94 poena ............. 9 (devet)

95 – 100 poena ......... 10 (odličan).Predavanja – tematske oblasti po radnim nedeljama


1.Sistemi i procesi u proizvodnom mašinstvu

2.Obradni sistemi sa numeričkim i kompjuterskim upravljanjem

3.Merni sistemi na NC i CNC mašinama alatkama

4.Pogonski sistemi za glavna kretanja kod NC i CNC mašina alatki

5.Pogonski sistemi za izvršavanje pomoćnih funkcija

6.Upravljački sistemi kod NC i CNC mašina alatki

7.Tehnološka priprema za proizvodnju na NC i CNC mašinama alatkama (I. provera znanja)

8.Aplikacije NC i CNC upravljanja na mašinama alatkama (strugovi, glodalice, bušilice, itd.)

9.CAD/CAM sistem i baze podataka

10.Industrijski roboti

11.Fleksibilni proizvodni sistemi

12.Fabrike budućnosti (II.provera znanja)

13.Odbrana seminarskih radova

14.Odbrana seminarskih radova

15.Odbrana seminarskih radova Vežbe


1.Proračun pogonske snage konvencionalnih, NC i CNC mašina alatki

2.Proračun karakterističnih (prelomnih) tačaka na konturi radnog predmeta

3.Koordinatni sistemi i definisanje osnovnih geometrijskih elemenata

4.Programski jezici (struktura, elementi i njihova primena)

5.Definisanje tačke, prave ravni i geometrijskih tela

6.Definisanje putanje alata i unapređenje zadatih trajektorija

7.Ručno programiranje za izradu zadatog radnog predmeta (struganje, bušenje, glodanje)

8.Ručno programiranje za izradu zadatog radnog predmeta (brušenje, specijalne vrste obrade)

9.Mašinsko programiranje APT – programski jezik (struganje, bušenje, glodanje, itd.)

10.Mašinsko programiranje APT – programski jezik (brušenje, specijalne vrste obrade)

11.Mašinsko programiranje EXAPT – programski jezik (struganje, bušenje, glodanje, itd.)

12.Mašinsko programiranje EXAPT – programski jezik (brušenje, specijalne vrste obrade)

13.Poseta organizaciji koja koristi NC i CNC mašine alatke u proizvodnom procesu

14.Poseta organizaciji koja koristi NC i CNC mašine alatke u proizvodnom procesu

15.Poseta organizaciji koja koristi NC i CNC mašine alatke u proizvodnom procesuTemu za seminarski rad student samostalno predlaže u dogovoru sa predmetnim nastavnikom u toku prve četiri nedelje semestra.


Pitanja za usmeni ispit:

1.