vts336

Prehrambena i hemijska tehnologija

 

Svrha studijskog programa Prehrambena i hemijska tehnologija jeste da obrazuje studente za profesije: Strukovni inženjer tehnologije - prehrambene tehnologije i Strukovni inženjer tehnologije - hemijske tehnologije, koje će odgovarati potrebama razvoja privrede i društva u celini. Stogaje cilj ovako naslovljenog obrazovnog programa socijalizacija strukovnih inženjera tehnologije koji raspolažu znanjem iz opšteobrazovnih, stručnih i stručno-aplikativnih predmeta svoje struke. To znanje će im obezbediti uspešno uključivanje u savremene tokove međunarodno integrisane, tržišne privrede i kompetitivnost kako na domaćem tako i na međunarodnom tržištu rada u uslovima sve izraženije konkurencije i kvaliteta rada. Stečeno znanje treba da pruži osnovu strukovnim inženjerima tehnologije za uspešno napredovanje u struci i za dalje školovanje.

 

Obrazovni ciljevi modula Prehrambena tehnologija su:

da studenti ovladaju osnovnim postavkama koncipiranja savremenih prehrambenih proizvoda na razvijenom tržištu hrane,

da studenti ovladaju osnovnimtehnološkim postupcima i operacijama u proizvodili prehrambenih proizvoda,

da studenti dobiju znanja i savladaju veštine koje su neophodne za samostalno bavljenje tehnologiяm proizvodite prehrambenih proizvoda,

da se studenti pripreme za prelazak na praktičan rad i primenu stečenih znanja i ovladanih veština u proizvodili prehrambenih proizvoda.

 

Obrazovni ciljevi modula Hemijska tehnologija su:

da studenti ovladaju osnovnim postavkama koncipiranja savremenih preparata na razvijenom tržištu hemijskih proizvoda,

da studenti ovladaju osnovnim tehnološkim postupcima i operacijama u proizvodnji hemijskih proizvoda,

da studenti dobiju znanja i savladaju veštine koje su neophodne za samostalno bavljenje hemijskom tehnologijom,

da se studenti pripreme za prelazak na praktičan rad i primenu stečenih znanja i ovladanih veština u proizvodili hemijskih proizvoda.

 

Predmet  Grupa
predmeta
 
 Časovi nedeljno    Časovi opterećenja
studenata i savlađivanje
 
 ESPB 
P  AV  LV   Aktivna
Nastava
Samostalni
rad 
Matematika  AO  3 3 - 90  135 8
 Sociologija  AO  1 1 - 30  45 3
 Hemija 1  SU  3 1 1 75  112 6
 Tehničko crtanje sa osnovama mašinstva  SU  3 2 - 75  112 7
 Fizika  AO  3 2 1 90  115 8
 Računari  SU  2 - 2 60  90 5
Elektrotehnika  SU  2 2 - 60  90 5
 Engleski jezik  AO  0 2 - 30  45 4
Mikrobiologija  SU  3 - 2 75  112 7
 Hemija 2  SU  3 - 2 75  112 7
 Termodinamika  SA  2 2 - 60  90 5
 Analitička hemija  SU  2 - 2 60  90 5
 MATO 1  SA  3 2 - 75  112 7
 Automatizacija procesa  SU  3 1 1 75  112 7
 Instrumentalne analize  SU  2 - 2 60  90 6
 MATO 2  SA  3 2 1 75  112 8
 Ekologija i zaštita životne sredine  SU  2 2 - 60  90 5
 Tehnologija mleka  SA  2 2 - 75  112 6
 Tehnologija polimera  SA  2 2 - 75  112
 Tehnologija mesa  SA  2 2 - 60  90 6
 Tehnologija vode  SA  2 2 - 60  90
 Merenje fizičkih veličina  SU  2 2 - 60  90 5
 Fizička hemija  SU  2 - 2 60  90
 Biotehnologija  SA  3 2 - 75  112 7
 Upravljanje poslovanjem  SU  2 2 - 60  90 6
 Tehnologija konditorskih proizvoda  SA  2 2 - 60  90 6
 Tehnologija kozmetičkih proizvoda  SA  2 2 - 60  90
 Tehnologija vina i piva  SA  3 2 - 75  112 6
 Tehnologija farmaceutskih proizvoda  SA  3 2 - 75  112
 Tehnički materijali  SU  2 1 1 75  112 5
 Procesna postrojenja  SA  2 1 1 75  112
 Stručna praksa  SA  - - 14 210  350 20
 Završni rad  SA  - - 8 120  160 10