vts336

Ekologija i zaštita životne sredine

 

Predmetni nastavnik: dr Mirjana Ševaljević

Saradnik u nastavi: dr Danijela Jašin, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Broj časova predavanja nedeljno:        2

Broj časova vežbi nedeljno:                2

Položen ispit donosi ESPB bodova       5

 

 


Obaveštenja

  1. Obaveštavaju se studenti da će se kolokvijum iz predmeta Ekologija i zaštita životne sredine održati u SUBOTU, 26.05.2012. godine sa početkom u 1200 časova. Nakon kolokvijuma studenti mogu predati i odbraniti svoje seminarske radove!
  2. Studenti koji su u školskoj 2008/2009 godini odslušali nastavni predmet, a isti nisu položili, obavezni su da u školskoj 2009/2010 godini ponovo pohađaju predavanja i vežbe iz ovog predmeta.

 Plan rada po nedeljama  za predmet Ekologija i zaštita životne sredine

1. nedelja

Definisanje pojma ekologija, zaštita životne sredine i ekološko inžinjerstvo. Oblici narušavanja životne sredine, pojam emisije, imisije i transmisije

2. nedelja

Zakonodavstvo i standardi u oblasti zaštite životne sredine u svetu i kod nas. Novi zakoni u oblasti životne sredine u Srbiji i približavanje Evropskoj Uniji

3. nedelja

Otpadne vode pojam i dinamika nastajanja. Oblici zagađenja voda. Uzorkovanje otpadnih voda.

4. nedelja

Karakteristike otpadnih voda (organoleptičke, fizičke i hemijske). Biološka i hemijska potrošnja kiseonika i određivanje specifičnih parametara u otpadnoj vodi.

5. nedelja

Podela postupaka pračišćavanja otpadnih voda. Mehanički postupci prečišćavanja otpadnih voda. Fizičko–hemijski postupci prečišćavanja otpadnih voda. Koagulacija i flokulacija, taloženje, filtracija, flotacija, aeracija i degazacija otpadnih voda.

6. nedelja

Biološke metode obrade otpadnih voda. Aerobni biološki tretmani (lagune, aerisana veštačka jezera, procesi sa aktivnim muljem, biološka filtracija, biodisk). Anaerobni postupci obrade otpadnih voda.

7. nedelja

Prešišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda (prehrambena, hemijska, naftna industrija). Uklanjanje pojedinih specifičnih komponenata (toksični elementi) iz vode.

8. nedelja

Vazduh. Oblici zagađivanja vazduha. Rasprostiranje zagađujućih materija. Određivanje emisije i imisije čvrstih čestica i gasova.

9. nedelja

Nastajanje kiselih kiša i njihov uticaj na floru, faunu, ljude i materijale. Fenomen staklene bašte i globalnog zagrevanja. Narušavanje ozonskog omotače i njegove posledice- ,,ozonske rupe”.

10. nedelja

Hemijske karakteristike otpadnih gasova. Proizvodnja energije. Saobraćaj. Mere zaštite vazduha. Podela metoda za obradu otpadnih gasova. Taložne komore. Cikloni. Inercioni uređaji. Filtracija gasova (vrećasti i elektrofilteri). Skruberi. Adsorpcija u tečnosti i na čvrstom adsorbentu. Katalitička konverzija. Uklanjanje pojedinačnih komponenata (oksida ugljenika, sumpora i azota, vodoniksulfida). Spaljivanje otpadnih gasova.

11. nedelja

Otpad. Čvrsti otpad. Upravljanje čvrstim otpadom. Komunalni čvrsti otpad. Sistem integrisanog upravljanja čvrstim otpadom (minimizacija otpada, revitalizacija korištenih predmeta i stvari, reciklaža, anaerobna digestija, kompostiranje otpada, spaljivanje otpada, odlaganje otpada na deponije).

12. nedelja

Industrijski čvrsti otpad. Opasan otpad (kategorizacija i klasifikacija, upravljanje opasnim otpadom, tretman i njegovo odlaganje na deponije). Izvori radioaktivanog otpada,  tretman i deponovanje.

13. nedelja

Zagađivanje zemljišta. Azot i fosfor kao zagađivači zemljišta. Zagaživanje zemljišta sumporom. Toksični elementi i mikroelementi. Zagađivanje zemljišta pesticidima. Mere revitalizacije zemljišta. Zagađenje životnih namirnica i uticaj na zdravlje ljudi.

14. nedelja

Buka kao zagađivač životne sredine. Izvori buke. Mere zaštite od buke.

15. nedelja

Stanje životne sredine u Srbiji


Provera znanja po principima Bolonjske deklaracije

 

Plan predispitnih obaveza studenta:

Red. br.
 Opis aktivnosti
Poeni
 Napomena
 1. Uredno pohađanje nastave 3-10  51%, 3 poena
 52-60%, 5 poena
 61-75%, 7 poena
 preko 75%, 10 npoena
 2.  Seminarski rad do 35  Do 25 poena za potpunost sadržaja rada i potkrepljenost tabelarnim i grafičkim prilozima
 Do 5 poena za uspsešno prezentovan rad
 3.  Kolokvijumi do 25  Svaki kolokvijum do max. 5 poena

 

Student stiče pravo izlaska na ispit, ukoliko u predispitnim obavezama prikupi najmanje 30, od max. 70 poena.


Formiranje konačne ocene:

Red. br.
Ukupan broj ostvarenih poena
Ocena
 1.  0-54  5 (nije položio)
 2.  55-64  6 (šest)
 3.  65-74  7 (sedam)
 4.  75-84  8 (osam)
 5.  85-94  9 (devet)
 6.  95-100  10 (odličan)Raspored nastave

Predavanja i vežbe se održavaju po važećem rasporedu.

 


Materijal za preuzimanje

Ekologija i zaštita životne sredine - Vežbe 1 (09.03.2011)

Ekologija i zaštita životne sredine - Vežbe 2 (09.03.2011) 

ekologija

propisi predavanje ekologija

zahtevani kvalitet vode za piće - 1 od 3

zahtevani kvalitet vode za piće - 2 od 3

zahtevani kvalitet vode za piće - 3 od 3

Ekologija i zaštita životne sredine - Vežbe 3-1 (21.03.2011.)

Ekologija i zaštita životne sredine - Vežbe 3-2 (21.03.2011.)

Biološki procesi (28.03.2011.)

Buka kao zagađivač životne sredine (28.03.2011.)

Jonska izmena (28.03.2011.)

Otpadne vode (28.03.2011.)

Zagađenje vazduha (28.03.2011.)

Ekologija i zaštita životne sredine - Vežbe 4-1 (04.04.2011.)

Ekologija i zaštita životne sredine - Vežbe 4-2 (04.04.2011.)

Otpad (19.05.2011.) PDF

Ekologija i zaštita životne sredine - Vežbe 5 (20.05.2011.) PDF


Ostalo