vts336

Tehnološko inženjerstvo (NOVO)

 

Akreditovani studijski program Tehnološko inženjerstvo sa četiri modula: Prehrambena tehnologija, Zaštita životne sredine, Kozmetika i farmacija i Petrohemija omogućuje sticanje širokelepeze inženjerskihznanja iz, za našu zemlju, najznačajnijih tehnologija.

 

U okviru modula Prehrambena tehnologija obrazuju se inženjeri koji su sposobni da samostalno vode tehnološki proces u prehrambenoj industriji, kontrolišu sirovine, međuproizvode, finalne proizvode i unapređuju postojeće tehnologije i procese u oblasti prehrambenog inženjerstva. Nastava setemelji na konceptu teorijskihznanja, eksperimentalnih i pogonskih vežbi koje imaju za cilj da razviju kreativne sposobnosti studenata koje će im biti dobra osnova za rad u fabrikama. U okviru modula Prehrambena tehnologija studenti će saznati sve o preradi kukuruza, pšenice i ječma. Shvatiće koje su prednosti belog a koje crnog hleba, upoznaće se sa tehnološkim postupkom prerade skroba i njegovoj primeni u pudinzima i raznim drugim namazima. Studenti će upoznati i tehnološke postupke za dobijanje čokolade. Naučiće kako se, na primer, pravi sir i sladoled, pašteta i šunka, džem bez šećera i sok od sto posto voća. Takođe će naučiti šta utiče na kvarenje hrane i koji su postupci potrebni za produžetak njene održivosti, kao i kako ambalaža utiče na kvalitetproizvoda.Jednom rečju,zaokružiće put hrane od njivedotrpeze. Fabrike šećera, skroba, testenina, čokolade, bombona, keksa, mlinovi, silosi, mlekare, klanice i pogoni industrije konzervne hrane frekventno zapošljavaju svršene studente ovog sgudijskog područja.

 

Student modula Zaštita životne sredine znaće: da primeni stečena teoretska znanja iz oblasti zaštite životne sredine, zagađenja i degradacije, kao i prečišćavanja otpadnih voda, vazduha, zemljišta i smanjenja količine čvrstog otpada u praksi; da argumentovano formuliše probleme vezane za zagađenje životne sredine nastale kao posledica industrijske proizvodnje, proizvodnje energije i razvoja ljudskog društva uopšte; da permanentno unapređuje znanja iz sistema integralnog upravljanja zaštitom životne sredine preko identifikovanja zagađujućih materija i energije i metoda njihovog uklanjanja; da donosi zaključke formirane na bazi informacija o procesima koji se odvijaju u životnoj sredini i da na osnovu njih vrši procenu mogućeg negativnog uticaja na životnu sredinu i njegovo sprečavanje i/ili smanjenje; da učestvuje u multidisciplinarnom timskom radu u cilju rešavanju problema vezanih za zaštitu životne sredine.

 

Student modula Kozmetika i farmacija znaće da samostalno organizuje, kontroliše i projektujetehnološke proceseu kozmetičkoj i farmaceutskoj industriji, daunapređuje postojeće i kreira nove proizvode, da razvija sposobnosti za samostalni i timski rad, razviće sposobnosti neophodne za analizu i sintezu procesa kozmetičke i farmaceutske proizvodnje, i posedovaće društveno opravdane i korisne kompetencije u evropskim i svetskim okvirima.

Student modula Petrohemija primeniće svoja znanja u strateški važnim tehnologijama kao što je naftna privreda koja predstavlja žilu kucavicu svake zemlje. Ovaj modul predstavlja smer današnjice i bliske budućnosti kako po mogućnostima zapošljavanja, tako i po širini i kvalitetu znanja koja se stiču.

 

U okviru ovog obrazovnog programa studenti će dobiti odgovore na pitanja: šta je crno zlato, šta su motorna ulja i maziva, zašto prirodni gas predstavlja najjeftiniji energent, zašto je autogas jeftin a benzin skup, da li su petrohemija, polimeri i plastične mase budućnost održivog razvoja i zelene hemije? Budući petrohemičari će svoju karijeru graditi u rafinerijskoj preradi nafte i gasa, u petrohemijskoj industriji, u industriji sintetskih polimera, gume, plastike, kaučuka, ali i u preduzećima koja se bave distribucijom i trgovinom derivata nafte, gasa, petrohemikalija i polimera.

 

  1. Struktura studijskog programa PDF
  2. Svrha studijskog programa PDF
  3. Ciljevi studijskog programa PDF
  4. Kompetencije studijskog programa PDF
  5. Tabela strukture predmeta studijskog programa Tehnološko inženjerstvo PDF

 

MODULI: PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA (PT)
  KOZMEZIKA I FARMACIJA (KF)
  ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE (ZŽS)
  PETROHEMIJA (PH)

 

R. br.
Šifra
predmeta
Naziv predmeta Modul Semestar Broj časova ESPB Knjiga predmeta
P V Ostalo
PRVA GODINA
1. TI1 Sociologija zaj. 1 2 0   4 PDF
2. TI2 Matematika 1 zaj. 1 2 2   6 PDF
3. TI3 Engleski jezik 1 zaj. 1 2 0   4 PDF
4. TI4 Fizika zaj. 1 3 3   8 PDF
5. TI5 Opšta i neorganska hemija 
zaj. 1 3 3   8 PDF
6. TI6 Matematika 2
zaj. 2 2 2   6 PDF
7. TI7 Engleski jezik 2
zaj. 2 2 0   4 PDF
8. TI8 Računari
zaj. 2 2 2   4 PDF
9. TI9 Tehničko crtanje sa osnovama mašinstva
zaj. 2 3 2   8 PDF
10. TI10 Organska hemija zaj. 2 3 2   8 PDF
DRUGA GODINA
11. TI11 Termodinamika
zaj. 3 2 2   5 PDF
12. TI12 Analitička hemija
zaj. 3 3 2   6 PDF
13. TI13 Fizička hemija
zaj. 3 2 2   5 PDF
14. TI14 Mašine, aparati i tehnološke operacije 1
zaj. 3 3 2   7 PDF
15. TI15PT1 Mikrobiologija PT 3 3 2   7 PDF
TI15KF1 Mikrobiologija KF 3 2   PDF
TI15ZS1 Mikrobiologija ZŽS 3 2   PDF
TI15PH1 Osnove hemijske sinteze PH 3 3   PDF
16. TI16 Instrumentalne analize zaj. 4 2 2   5 PDF
17. TI17 Mašine, aparati i tehnološke operacije 2 zaj. 4 3 3   7 PDF
18. TI18PT2 Tehnologija ekstraktivnih proizvoda PT 4 2 2   6 PDF
TI18KF2 Kozmetologija 1
KF 3 2   PDF
TI18ZS2 Tehnologija vode
ZŽS 2 2   PDF
TI18PH2 Tehnologija vode PH 2 2   PDF
19. TI19PT3 Trajnost i bezbednost prehrambenih proizvoda
PT 4 2 2   6 PDF
TI19KF3 Lekovite biljne sirovine
KF 2 2   PDF
TI19ZS3 Savremene metode sprečavanja aerozagađenja ZŽS 2 2   PDF
TI19PH3 Katalitičke tehnologije u preradi nafte PH 2 2   PDF
20. TI20PT4 Tehnologija fermentacionih proizvoda PT 4 2 2   6 PDF
TI20KF4 Farmakološki aktivne supstance KF 2 2   PDF
TI20ZS4 Putevi kontaminacije i zaštita zemljišta
ZŽS 2 2   PDF
TI20PH4 Tehnologija petrohemijskih proizvoda
PH 2 2   PDF
TREĆA GODINA
21. TI21I Automatizacija proizvodnje
zaj. 5 3 3   7 PDF
Automatizacija procesa
3 3   PDF
22. TI22I Biotehnologija zaj. 5 3 3   7 PDF
Osnovi hemijske sinteze
3 3   PDF

23.

 

 

 

 

24.

TIPT23-24
biraju se dva
predmeta
Tehnologija mleka
PT 5 2 2    5 PDF
Tehnologija pekarskih proizvoda
2 2   5 PDF
Tehnologija mesa
2 2   5 PDF
Tehnologija vina i piva
2 2   5 PDF
TIKF23 Kozmetologija 2
KF 2 2   5 PDF
TIKF24 Tehnologija farmaceutskih proizvoda
KF 2 2   5 PDF
TIZS23 Savremene metode prečišćavanja otpadnih voda ZŽS 2 2   5 PDF
TIZS24 Upravljanje čvrstim otpadom
ZŽS 2 2   5 PDF
TIPH23 Tehnologija polimera
PH 2 2   5 PDF
TIPH24I Upravljanje čvrstim otpadom PH 2 2   5 PDF
Savremene metode prečišćavanja otpadnih voda 2 2   5 PDF
25. TI25I Informacioni sistemi u proizvodnji
zaj. 5 2 2    4 PDF
Inženjerska etika
2 2   PDF
26. TI26 Stručna praksa 1
zaj. 5     4 2 PDF
27. TI27 Upravljanje poslovanjem
zaj. 6 2 2   5 PDF

28.

 

 

 

 

 

 

29.

TIPT28-29
biraju se dva
predmeta
Tehnologija konditorskih proizvoda
PT 6 2 2   5 PDF
Tehnologija prerade voća i povrća
2 2   5 PDF
Procesna postrojenja 2 2   5 PDF
Ekologija 2 2   5 PDF
TIKF28I Tehnologija vode KF 2 2   5 PDF
Upravljanje čvrstim otpadom 2 2   5 PDF
Ekologija 2 2   5 PDF
TIKF29I Upravljanje zaštitom životne sredine KF 2 2   5 PDF
Poslovni engleski jezik
2 2   5 PDF
Poslovno pravo i etika
2 2   5 PDF
TIZS28I Upravljanje zaštitom životne sredine
ZŽS 2 2   5 PDF
Ekologija 2 2   5 PDF
Strategijski menadžment 2 2   5 PDF
TIZS29I Poslovni engleski jezik
ZŽS 2 2   5 PDF
Poslovno pravo i etika
2 2   5 PDF
Procesna postrojenja 2 2   5 PDF
TIPT28-29
biraju se dva
predmeta
Ekologija PH 2 2   5 PDF
Upravljanje čvrstim otpadom 2 2   5 PDF
Upravljanje zaštitom životne sredine 2 2   5 PDF
Savremene metode sprečavanja aerozagađenja 2 2   5 PDF
30. TI30I Preduzetništvo zaj. 6 2 2   5 PDF
Inženjerska logistika
2 2   PDF
Poslovno pravo i etika 2 2   PDF
Poslovni engleski jezik
2 2   PDF
31. TI31 Stručna praksa 2 zaj. 6     4 2 PDF
32. TI32 Završni rad zaj. 6     16 8 PDF