vts336

Krizni menadžment u industriji i energetici


Predmetni nastavnik: dr Marija Matotek
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Fond časova: 2+2
ESPB: 6 bodova
Status predmeta: Izborni

 


   

OBAVEŠTENJA

 

  

Pregled predispitnih obaveza [link]

  O NASTAVNOM PREDMETU I VREDNOVANJU RADA STUDENATA

Cilj predmeta je razvijanje menadžerskih kompetencija u industriji i institucijama ili njihovim delovima ključnim za obezbeđenje energetskih resursa i energetskih potreba države u cilju sprečavanja industrijskih akcidenata i energetskih kriza, kako globalnih tako i lokalnih.


Ishod predmeta: Razumevanje strukture i suštinskih komponenti upravljanja rizicima i krizama, sticanje kompetencija u razvoju, implementaciji i evaluaciji akcionog plana upravljanja rizicima, obavljanju funkcija inspekcijskog i internog nadzora u primeni propisanih mera i procedura bezbednosti i zaštite, razvijanje kompetencija istrage incidenata, razvijanje timskih kompetencija i menadžerskih veština za primenu međunarodnih i nacionalnih standarda upravljanja rizicima bezbednosti i zaštite.

 


 

PLAN I PROGRAM

  

Teorijska nastava

Sadržaj predmeta su formalni sistemi za upravljanje rizicima, kao pretpolja upravljanja krizama u oblastima industrije i energetike, putem sveobuhvatne procene rizika bezbednosti, uključujući procene rizika na radnom mestu, zakonsku regulativu i standarde, kontrolu rizika, planiranje monitoringa aktivnosti i formiranja akcionog plana, uspostavljanje procesa upravljanja rizicima u organizaciji, formiranje informaciono-komunikacione mreže i proceduralne i metodološke korake koji mogu da se konkretno primene u upravljanju krizama.

  
Praktična nastava

Operacionalizacija metodologije kriznog menadžmenta i upravljanja rizicima u industriji i energetici.


MATERIJAL ZA PREUZIMANJE  

 

25.02.2016. Lekcija 1 :: Zadatak

03.03.2016. Lekcija 2 :: Zadatak

10.03.2016. Lekcija 3

17.03.2016. Lekcija 4 :: Kinney, G.F., Wiruth, A.D. (1976) Practitcal Risk Analiysis for Safety Management

31.03.2016. Lekcija 5

07.04.2016. Gostujuće predavanje

14.04. 2016. Lekcija 6

Radna subota Lekcija 7

28.04.2016. Lekcija 8

   


 
KRITERIJUMI ZA FORMIRANJE OCENE1. Redovno pohađanje predavanja i vežbi...0 – 10 poena
2. Predispitne obaveze:
2.1. Samostalan rad studenta
* Seminarski rad........................0 – 30 poena
2.2. Predispitne provere znanja
* Kolokvijum 1 .........................0 – 15 poena
* Kolokvijum 2 .........................0 – 15 poena
Ukupno pre ispita do 70 poena
3. Ispit ............................................0 – 30 poena
Ukupno do 100 poena
 


Minimum za izlazak na ispit je 30 poena.


LITERATURA

  1. Yacov, Y.X. (1998) Risk modeling acceccment and management, John Wiley & Sons, Inc.
  2. Keković, Z. et al. (2011) Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Centar za analizu rizika i upravljanje krizama, Beograd.
  3. Adamović, Ž. et al. (2008) Upravljanje rizikom. Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin, Zrenjanin.
  4. Emergency Management Glossary of Terms
  5. A structured approach to Enterprise Risk Management (ERM) and the requirements of ISO 31000