vts336

Informacioni sistemi u proizvodnji

 

Predmetni nastavnik:   Dr Dušan Malić, prof. struk. stud.

Fond časova:              2 + 2Literatura:

  1. Alempije Veljović, Razvoj informacionih sistema i baze podataka, Centar Informatičkih Tehnologija, Beograd, 2004.
  2. Alempije Veljović, Osnove objektnog modeliranja – UML, Kompjuter biblioteka, Beograd, 2006.

   Kriterijumi za formiranje ocene:

1. Uredno pohađanje predavanja i vežbi ...............................................0 – 10 poena

 

2. Predispitne obaveze:

            2.1. Samostalni rad studenta

                        * Seminarski rad (jedan)..............................................0 – 30 poena

            2.2. Predispitne provere znanja

                        * Test  (jedan).............................................................0 – 10 poena

                        * Kolokvijum (jedan).....................................................0 – 20 poena

                                                                       Ukupno pre ispita         do 70 poena

  

3. Ispit .................................................................................................0 – 30 poena

                                                                                    Ukupno           do  100 poena 

 

Minimum za izlazak na ispit je 30 poena.

 

Formiranje ocene:

     0 – 54 poena ............. 5 (nedovoljan)

   55 – 64 poena ............. 6 (šest)

   65 – 74 poena ............. 7 (sedam)

   75 – 84 poena ............. 8 (osam)

   85 – 94 poena ............. 9 (devet)

   95 – 100 poena ......... 10 (odličan)

  

* Napomena

Studenti za izradu seminarskog rada mogu pored preporučene literature koristiti i drugu, širu, odgovarajuću stručnu literaturu (stručne knjige, stručne časopise, upustva, prospekte i slično).

 

 


 TEME ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA

 (PREDLOG) 

1.  Informacioni sistem planiranja i pripreme proizvodnje 

2.  Informacioni sistem nabavke, skladištenja i izdavanja sirovina neophodnih za proces proizvodnje

3.  Metodologija i funkcionisanje informacionog sistema upravljanja proizvodnjom – proizvodnim procesom 

4.  Potrebne informacije i njihov tok u funkciji vertikalnog planiranja i proračuna opterećenja radnih mesta 

5.  Upravljačka dokumentacija – terminska lista, lista podele rada (izrade), propratna lista (izrade), planska karta i radni nalog 

6.   Planiranje i disponiranje materijala i alata

7.   Informacioni i komunikacioni sistemi za upravljanje proizvodno tehnološkim resursima

8.    Model informacionog sistema za upravljanje konstrukcionom informacijom

9.    Model sistema za upravljanje zalihama i proizvodnim procesom koji je u toku  

10. Model informacionog sistema za upravljanje tehnološkom informacijom

11. Informacioni sistem analize prodaje 

12. Informacioni sistem prodaje – isporuke  

13. Informacioni sistem upravljanja proizvodnjom i tokovima materijala kod fleksibilnih proizvodnih sistema 

14. Ekspertni sistemi i baze znanja 

15. Ekspertni sistemi – evidentiranje interpretacija podataka kojim se opisuju različite situacije i stanja proizvodnog sistema  

16. Ekspertni sistemi – informacioni tok dijagnostike i servisiranja 

17. Ekspertni sistemi – informacioni sistem planiranja, predviđanja i prognoziranja proizvodnje

18. Informacioni sistem kontrole  proizvodnog procesa 

19. Informacioni sistem održavanja tehničkih sistema koji se koriste u proizvodnom procesu 

20. Upravljački i izvršni informacioni sistem proizvodnje

21. Informacioni sistem kao logistika u proizvodnim organizacijama

22. Razvoj i aplikacija informacionih sistema za upravljanje proizvodnim procesima

23. Istorija razvoja informacionih sistema u proizvodnji

24. Specifični problemi u proizvodnom segmentu savremenih proizvodnih organizacija koji se rešavaju pomoću informacionih sistema

25. Upravljačka i kontrolna funkcija informacionih sistema u proizvodnji

26. Upotreba informacionih sistema u proizvodnji od strane menadžmenta organizacije

27. Prikaz i uporedna analiza performansi pet različitih softverskih rešenja za upravljanje proizvodnjom koji se mogu naći na tržištu

28. Razvoj informacionih sistema za planiranje proizvodnje i kontrolu proizvodnih procesa

29. Uloga i značaj informacionih sistema u proizvodnji

30. Upotreba informacionog sistema za planiranje ne-produktivnih vremena rada proizvodnih tehničkih sistema organizacije

31. Softversko rešenje upravljanja proizvodnjom putem intraneta ili Interneta

32. Razvoj modula informacionog sistema u proizvodnji za definisanje informacije o kvalitetu proizvoda
33. Implementacija informacionih sistema za upravljanje proizvodnjom
34. Upotreba informacionih sistema i lean proizvodnja u funkciji smanjenja škarta u prerađivačkoj industriji 
35. Kritični faktori u razvoju informacionih sistema za fleksibilne proizvodne sisteme
36. Integracija informacionog sistema za upravljanje proizvodnjom sa drugim softverskim podsistemima u organizaciji
37. Arhitektura modula „Radni nalog“ informacionog sistema za upravljanje proizvodnjom
38. Koristi koje se mogu ostvariti upotrebom informacionih sistema u proizvodnji
39. Struktura izveštaja informacionog sistema za upravljanje proizvodnjom
40. Arhitektura modula sa svim neophodnim ulazno/izlaznim podacima jednog primera informacionog sistema u proizvodnji

 

 

 

* Napomena

1. Pored datih tema za izradu seminarskog rada studenti mogu i samostalno izvršiti predlaganje neke druge teme.

 

2. Takođe, ukoliko mogu da ostvare pristup nekoj proizvodnoj organizaciji mogu samostalno predložiti temu za izradu seminarskog rada koja je namenska za već postojeći informacioni sistem (podsistem) u proizvodnji iz prakse.

 

3. Studenti za izradu seminarskog rada mogu pored preporučene literature koristiti i drugu, širu, odgovarajuću stručnu literaturu (stručne knjige, stručne časopise, upustva, prospekte i slično).

 


Ispitna pitanja 


1. Pojam informacionog sistema – sistem, podatak i informacija.

2. Proučavanje informacionog sistema.

3. Šema informacioni sistem – realni sistem.

4. Planiranje razvoja informacionog sistema.

5. Analiza i dizajn informacionih sistema.

6. Implementacija informacionog sistema.

7. Životni ciklusi informacionih sistema.

8. Vrednovanje i kontrola informacionog sistema. Alati za projektovanje informacionih sistema.

 FUNKCIONALNO MODELIRANJE

9. Definisanje granica sistema kod funkcionalne dekompozicije. Kontekstni dijagram.

10. Definisanje stabla aktivnosti kod funkcionalne dekompozicije. Verifikacija stabla aktivnosti.

11. Definisanje zahteva iz dokumenata. Definisanje zahteva intervjuom.

12. Definisanje matrice odnosa. Analiza zahteva korisnika.

13. Tehnički preduslovi.

14. Definisanje arhitekture sistema.

15. Kadrovske potrebe. Dinamika realizacije i troškovi.

 INFORMACIONO MODELIRANJE

16. Definisanje detaljnih zahteva kod informacionog modeliranja.

17. Definisanje dekompozicionog dijagrama.

18. Definisanje detaljnih matrica odnosa.

19. Definisanje dijagrama toka podataka.

20. Analiza detaljnih zahteva.

21. Identifikacija kandidata za entitete.

22. Identifikacija veza između entiteta.

23. Definisanje ER modela.

24. Identifikujuće veze,  neidentifikujuća veza, veza kategorije i neodređujuća veza.

25. Definisanje liste kandidata za atribute.

26. Definisanje ključeva.

27. Postupak normalizacije.

28. Definisanje atributa.

29. Definisanje poslovnih pravila.

30. Definisanje kardinalnosti veza.

31. Kardinalnost identifikujućih veza.

32. Kardinalnost neidentifikujućih veza.

33. Kardinalnost rekurzivnih veza.

34. Veza kategorije.

35. Neodređujuća veza tipa više prema više. Kardinalnost N-arne veze.

36. Definisanje referencijalnog integriteta.

37. Identifikacija poslovnog domena. 

APLIKATIVNO MODELIRANJE

38. Izbor SUBP. Kriterijumi za ocenu relacionih SUBP-a.

39. Funkcije SUBP. Razlike između SUBP i datoteka.

40. SQL upitni jezik.

41. Definisanje načina upravljanja podacima.

42. Generisanje šeme baze podataka.

43. Kreiranje tabela.

44. Kreiranje indeksa.

45. Generisanje poslovnih ograničenja.

46. Definisanje menija.

47. Definisanje izgleda forme.

IMPLEMENTACIJA

48. Vrednovanje softvera.

49. Izmene u toku uvođenja

50. Izrada korisničkih uputstava. Izrada plana obuke.

51. Testiranje modula

52. Testiranje podsistema

53. Testiranje integrisanog sistema.

54. Završno testiranje u okruženju korisnika.

55. Praćenje rada.

56. Ispravljanje grešaka. Poboljšanje sistema i dodavanje novih funkcija.

57. Izmena hardvera i softvera. 

UML

58. Struktura UML-a.

59. Strukturalni elementi.

60. Elementi ponašanja. Grupišući elementi. Elementi označavanja.

61. Relacije.

62. Dijagram klasa, dijagram objekata i paketni dijagrami.

63. Razvojni dijagrami, dijagram stanja, dijagram aktivnosti i dijagram komponenti.


Plan rada po nedeljama


1. Pojam informacionog sistema. Sistem. Podatak i informacija.Tipovi informacionih sistema. Šema informacioni sistem - realni sistem.

2. Životni ciklusi informacionog sistema. Alati za projektovanje informacionih sistema.

3. Funkcionalno modeliranje i dekompozicija.

4. Struktura i semantika grafičkog jezika IDEF0. Konteksni dijagram.

5. Funkcionalno modeliranje. Definisanje zahteva korisnika.

6. Definisanje arhitekture sistema. Kadrovske potrebe. Dinamika realizacije i troškovi.

7. Informaciono modeliranje. Definisanje detaljnih zahteva. izrada detaljnog stabla aktivnosti.

8. Definisanje dekompozicionog dijagrama, detaljnih matrica odnosa. Kreiranje ER dijagrama.

9. Aplikativno modeliranje. Definisanje fizičkog dizajna, izbor sistema za upravljanje bazama podataka.

10. Generisanje šeme baze podataka. Kreiranje tabela, indeksa.

11. Generisanje poslovnih ograničenja. Verifikacija šeme baze podataka.

12. Izrada aplikacije. Definisanje menija, izgleda forme, upita i izveštaja.

13. Implementacija. Uvođenje.Vrednovanje softvera.

14. Izmene u toku uvođenja. Održavanje. Praćenje rada. Ispravljanje grešaka. Poboljšanje sistema i dodavanje novih funkcija. Izmena hardvera i softvera.

15. UML.