vts336

Sertifikati kompanija

Sertifikacija kompanija ISO 3834

Trenutno u Srbiji postoji dva sertifikovana preduzeća prema podacima nacionalnog tela za sertifikaciju kompanija ANBCC (Zavod-Cert) i Evropske federacije za zavarivanje, spajanje i rezanje (EWF)[1].

Sa druge strane naše kompanije veoma zaostaju u pogledu konkurentnosti na svetskom tržištu. Jedan od uslova uključenja u svetsku tržišnu utakmicu je i ispunjavanje standarda u pogledu kvaliteta pri zavarivanju odnosno ispunjavanje zahteva standarda EN ISO 3834.

Na sl. 1 prikazan je broj sertifikovanih kompanija prema EN ISO 3834 u pojedinim zemljama.

slika1


Slika 1. Broj sertifikovanih kompanija prema EN ISO 3834 u pojedinim zemljama[1]

Standard SRPS EN ISO 3834 “ZAHTEVI KVALITETA ZA ZAVARIVANJE METALNIH MATERIJALA TOPLJENJEM” se sastoji iz šest delova:
· SRPS ISO 3834-1 – KRITERIJUMI ZA IZBOR ODGOVARAJUĆEG NIVOA ZAHTEVA KVALITETA
· SRPS ISO 3834-2 – OPŠTI ZAHTEVI KVALITETA
· SRPS ISO 3834-3 – STANDARDNI ZAHTEVI KVALITETA
· SRPS ISO 3834-4 – ELEMENTARNI ZAHTEVI KVALITETA
· ISO 3834-5 – DOKUMENTACIJA KOJA SE PRIMENJUJE
· SRPS ISO/TR 3834-6 – UPUTSTVO ZA IMPLEMENTACIJU ISO 3834

Download - Preuzimanje
EN ISO  14731:2006 Koordinacija  zavarivanja – zadaci i odgovornosti - ISO 14731.ppt
SRPS EN ISO  3834 :2008 ZAHTEVI  KVALITETA PRI ZAVARIVANJU METALNIH MATERIJALA TOPLJENJEM - EN ISO 3834.ppt
ZAŠTO?SRPS EN ISO  3834 :2008  - ZAŠTO EN ISO 3834.ppt

prijava za kurs firmi ISO 3834.doc

Značaj sertifikacije kompanija u skladu sa standardima EN ISO 3834.doc

Sertifikacija prema ISO 3834 pitanja/odgovori

pa 1 pa 2

pa3

rpk zr 1s rpk zr 2s

rpk zr 3s


[1] European  Welding Federation, www.ewf.be